Individuell eurytmi som stödåtgärd i skolan

Rörelseämnet eurytmi ingår i kursplanen i waldorfskolan och sker i hel- eller halvklass. Individuell eurytmi/läkeeurytmi innebär att eleven som stödåtgärd kan få individuellt utformad rörelseträning. Den kan vara en hjälp i det växande barnets utveckling.

Individuell eurytmi:

  • Främjar fin- och grovmotorisk utveckling
  • Övar förmågan att hålla fokus och koncentration
  • Stärker kroppskontakten och övar koordination och rumsuppfattning
  • Kan medverka till hjälp vid försenad språkutveckling och läs- och skrivsvårigheter
  • Ger avlastning från stora sammanhang när skoldagen blir för intensiv
  • Är stärkande för självförtroendet och därmed även för viljan att lära sig
  • Ger eleven möjlighet att hitta till inre lugn, harmoni och kan även vara till hjälp i den sociala utvecklingen
  • Ger eleven möjlighet till relationsskapande med ytterligare vuxen i skolan samt ger eleven tillgång till fler platser i skolan som kan ses som trygga platser.

I samråd med föräldrar, pedagoger, läkeeurytmister och elevhälsa erbjuds individuell eurytmi/läkeeurytmi som en av stödmöjligheterna för enskilda elever. Den innehåller dels en aktiv del med rörelseövningar och dels en stunds vila. En period sträcker sig över 6-8 veckor, 2-5 gånger i veckan, upp till 30-40 min åt gången och kan upprepas efter en tids paus. Särskilt äldre elever kan även självständigt öva hemma, yngre elever med hjälp av föräldrar. Ibland utförs läkeeurytmi också i mindre grupper.

Individuell eurytmi/läkeeurytmi kan vara en hjälp för barnet att bli säkrare i sig självt och i sitt livssammanhang och därmed stärka förutsättningarna för lärande.


”Stadigt ställer jag mig in i världen

Säkert går jag på min levnadsväg

Kärlek bär jag i mitt inre väsen

Hopp lägger jag in i allt jag gör

Förtroende i alla mina tankar

Detta för mig in i livet

För mig så till mina mål.”

(Fritt bearbetat ur en vers av Rudolf Steiner)