Läkeeurytmiutbildningen i Norden med säte i Järna/Sverige, är en utbildning som har eurytmin som terapeutisk yrke som målsättning. Djupt gående förståelse av den friska människan som individualitet och av sjukdom utgör de grundläggande utmaningarna för denna utbildning. För att upptäcka ”det osynliga, individuellt andliga hos människan” genom de synliga fenomenen, är skolning av varseblivningsförmågan ett centralt tema.

De medicinska föreläsningarna utifrån naturvetenskapliga synpunkter vidgas genom den antroposofiska människokunskapen. Studenterna förbereds för ett självständigt terapeutiskt handlande med kvalitet. De olika formerna för samarbete med (olikt orienterade) läkare och andra terapeutiskt och konstnärligt verksamma behandlare förbereds genom utbildningen så att den yrkesverksamma läkeeurytmisten kan ta eget ansvar för samarbetet och för sina behandlingar.Kursansvariga och styrelsemedlemmar

 • Susanne Wärnhjelm, läkare
 • Margareta Dahlström,, läkeeurytmist
 • Kerstin Nilsson Silvasti, läkeeurytmist

Studentansvarig

 • Kerstin Nilsson Silvasti

Blockkurs / Deltidsutbildning

Fem kursblock under 3 år fördelade på 2 veckors introduktion, följt av fyra stycken kursblock på 4 veckor samt en avslutande diplomkurs på 2 veckor. Mellan blocken genomförs 2 auskultationer, en 4 veckors praktik och en 6 månaders praktik med minst 300 behandlingar.

Kursblocken är förlagda till början av höst och vår vilket möjliggör att man kan arbeta i sitt yrke under utbildningen.

Kursen gäller som halvtidsutbildning och berättigar till CSN lån/bidrag.

Antagningskriterier

 • Erkänt diplom för grundstudium i eurytmi (Sektion für redende und musizierende Künste, Dornach, Schweiz)
 • Yrkeserfarenhet som eurytmist
 • Levnadslopp
 • Friskintyg
 • Förstå/tala svenskt/nordiskt språk
 • Vårderfarenhet
 • Ansvarsförbindelse
 • Terapeutisk vilja

En uppnådd god förmåga att använda det eurytmiska språket är en förutsättning. Slutlig bedömning av att man är antagen till utbildningen sker först efter kursblock I.

Utbildningsupplägg

Upplägget för utbildningen finns att läsa här som pdf.


I läkeeurytmiutbildningen lär sig studenten att:

 • Att arbeta med de krafter som griper in i människans livsprocesser för att stärka, reglera och harmonisera den mänskliga organismen genom att omvandla av de eurytmiska krafter som lever i ljud, ord, språk, toner och intervaller till terapeutiska rörelser.
 • Öka sin förmåga att iaktta rörelser och beskriva dem för att diagnostisera, bedöma och korrigera rörelsen under den terapeutiska processen.
 • Välja och ändra övningar allt efter sjukdom, klientens tillstånd och individuella behov. Arbetet sker i samarbete med läkare.
 • För att utveckla dessa förmågor ger utbildningen grundläggande basmedicinska kunskaper i anatomi, fysiologi, patologi och sund mänsklig utveckling. Utbildningen ger även grundläggande kunskaper i den antroposofiska människobilden och inblick i antroposofisk medicin. Den förmedlar också kunskaper om och erfarenheter av organisatoriska och professionella aspekter av det terapeutiska arbetet. Utbildningen innehåller läromoment i dokumentering och forskningsmetodik.
 • En viktig del i utbildningen är det praktiska övandet genom att i praktik omsätta sitt kunnande till terapeutisk erfarenhet.

Handbok

Här kan du ladda ned handboken för läkeeurytmi som pdf.

Praktikriktlinjer

Här kan du ladda ned praktikriktlinjer för läkeeurytmi som pdf.